บริษัท สินพัฒนา ธุรกิจ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตปี พ.ศ.2539 เริ่มก่อตั้้ง หจก.สินพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ จนเมื่อถึงปี พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้ง บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำการขยายธุรกิจกล่้องกระดาษลูกฟูกเพิ่มเติม และด้วยระยะเวลากว่า 15 ปีที่ เราได้ถือกำเนิดขึ้นแม้อาจจะไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานนัก แต่ก็เพียงพอในการสั่งสมประสบการณ์ความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาตนเองจากนิติบุคคลเล็ก ๆ จนกลายมาเป็น บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด ในปัจจุบัน มีโรงงานส่วนผลิตเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ ณเลขที่ 40/24 หมู่ 11 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา ประกอบกับความรู้ ความชำนาญและเทคโนโลยี ทำให้การผลิตสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 รูปแบบชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากวงการ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตกล่องกระดาษ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. ลูกค้ามีความพึงพอใจ   ไม่น้อยกว่า   70%
2. จัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด   ไม่น้อยกว่า   90%
3. ลูกค้า COM PLAIN   ไม่เกินปีละ   6 ครั้ง
4. ยอดขายเพิ่มขึ้น   ไม่น้อยกว่า   10%